De weg naar Christus | Ellen G. White

De titel van dit boekje maakt duidelijk waarvoor het geschreven is: Het richt ons allen op Jezus, de Enige die in ieders noden kan voorzien. Hij leidt de voeten van de hulpelozen, benauwden en twijfelachtigen stap voor stap naar ‘het pad van werkelijke vrede’. Deze rust en vrede zijn alleen te verkrijgen door zich volkomen over te geven en te vertrouwen op de onwankelbare reddende genade en de vasthoudende kracht van de Vriend van zondaars.

De liefdevolle Verlosser zegt tot elk oor: ‘Kom tot Mij.’ Zijn hart gaat vol liefde uit naar allen die van God zijn afgedwaald. Volg deze schreden naar Christus door diep in thema’s te bestuderen zoals ‘Berouw’, ‘Toewijding’, ‘Geloof en aanvaarding’, ‘Groeien in Christus’ en ‘Het kennen van God’.

Te bestellen bij: Ellen G. White Stichting

 

 

Adviezen over dieet en voeding – Ellen G. White

Er is een poging gedaan om in deze uitgave een volledig overzicht te geven van de opvattingen die Ellen White over het thema voeding en dieet op schrift heeft gesteld.

Een handzaam boek om meer kennis en een grotere eerbied te krijgen voor de belangrijke gezondheidsboodschap die ons allen aangaat. De belangrijke factor voor een gezonde levensstijl is toch steeds weer de voeding.

Te bestellen bij: Ellen G. White Stichting

De Bijbel

Meer informatie volgt z.s.m.

Wilt u een Bijbel kopen? Wij kunnen de in 2010 uitgebrachte Herziene Statenvertaling van harte aanbevelen!

Hoe leid ik mijn kind – Ellen G. White

Het ‘hoe’ van de opvoeding van een kind wordt niet op school geleerd. Men volgt de patroon en maatstaf waarmee de ouders hun hebben opgevoed, maar als deze onbekwaam was, zullen de kinderen ook lijden onder een herhaaldelijke ketting van een inefficiënte opvoeding. Daarom moeten stichters van een gezin de zorg hebben om hoe zij hun kinderen groot zullen brengen.

Te bestellen bij: Ellen G. White Stichting.

Het Bijbels gezin – Ellen G. White

Ons gezin is het hart van alles wat we doen. Onze samenleving bestaat uit gezinnen, en is wat gezinshoofden ervan maken. Uit ons hart zijn de “oorsprongen van het leven” ( Spreuken 4: 23 NBG). En het hart van onze samenleving, van onze gemeente en van ons land wordt gevormd door het gezin. Het welzijn van de samenleving, het welslagen van de gemeente en de voorspoed van het land hangen af van de invloed die van het gezin uitgaat. Of het met de toekomst van de maatschappij bergop of bergafwaarts gaat wordt bepaald door de gewoontes en de moraal van de jongeren die om ons heen opgroeien.

Te bestellen bij: Ellen G. White Stichting.

Karaktervorming – Ellen G. White

“Een juiste opvoeding houdt meer in dan het volgen van een bepaalde studie. Het betekent meer dan een voorbereiding op het leven nu. Het heeft te maken met het gehele wezen en met de gehele levensperiode die openstaat voor de mens. Het is de harmonische ontwikkeling van de lichamelijke, verstandelijke en geestelijke krachten.”

De beginselen die aan opvoeding en karaktervorming ten grondslag liggen en in dit boek op magistrale wijze naar voren worden gebracht, zijn nog onveranderd van kracht. Iedere meester en elke onderwijzeres zou dit boekje moeten hebben om de jeugd te onderwijzen voor een toekomstige leven, en niet alleen in een bepaald vak.

Te bestellen bij: Ellen G. White Stichting.

Geest, Karakter en Persoonlijkheid – Ellen G. White

Tijdens het leven van Ellen G. White (1827 – 1915) stond de wetenschap die handelt over de geest en zijn vermogens en functies, in de kinderschoenen. Toch komt er uit al haar geschriften een duidelijke filosofie naar voren, waarin richtlijnen voor deze wetenschap en voor verstandelijke gezondheid duidelijk worden beschreven.

De uitspraken van Ellen White over de verschillende aspecten van de geest, zijn vitale plaats binnen de menselijke ervaring, zijn mogelijkheden en de factoren die tot het optimaal functioneren van de geest leiden – in logische volgorde samengebracht – bieden een uitgelezen aanvulling op de postuum uitgegeven boeken van Ellen White. Deze uitspraken helpen ons te begrijpen wat de mens is, geven inzicht in zijn verhouding tot zijn aardse omgeving, tot God en tot het heelal.

Te bestellen bij: Ellen G. White Stichting.

Altijd dichtbij – Ellen G. White

Heer, U doorgrondt me, U kent me.

U ziet mij, of ik zit of sta.

U verstaat mijn gedachten al van verre.

U slaat mij gade, of ik nu rust of werk.

Wat ik ook doe: het is U vertrouwd.

Voor er een woord komt over mijn lippen,

weet U al, Heer, wat ik denk.

U bent om me heen,

U bent voor me en achter me,

en uw hand ligt op mijn schouder.

Dat U me zo kent

kan ik niet bevatten,

het gaat mijn verstand te boven.

Mijn God, doorgrond mij,

kijk in mijn hart,

onderzoek mij,

peil mijn gedachten.

Dreig ik van U af te dwalen,

breng mij dan terug op de weg naar U.

Vrij naar Psalm 139

Te bestellen bij: Bazuin te Sion.

Een nieuwe start – V.W. Foster

GOEDE V OEDING

BEW E GING

WATE R

ZO N LICHT

MAT I GHEID

ZUIVER E LUCHT

R U ST

VERTROU W EN IN GOD

VERNIEUW uw levensstijl door aandacht te schenken aan deze acht levensbeginselen. Het is belangrijk de rol te begrijpen die deze beginselen spelen in het behoud van de gezondheid en de behandeling van ziekten. Dit boek wil u op weg helpen om u in deze richting te motiveren.

Te bestellen bij: Bazuin te Sion.